مدیریت آب در مناطق خشک (WATER) - اهداف و چشم انداز