مدیریت آب در مناطق خشک (WATER) - راهنمای نویسندگان