مدیریت آب در مناطق خشک (WATER) - واژه نامه اختصاصی