مدیریت آب در مناطق خشک (WATER) - فرایند پذیرش مقالات